Рейтинг
TmPin
Имя и Фамилия
Чемпионат Туркменистана 
16-23.05.2021
1
133
Yuriy Rogusskiy
400
2
70
Atlymyrat Gurbanov
240
3
427
Meylis Orazmuhammedov
144
4
394
Gurbanberdi Gurbanberdiyev
144
5
100
Gurbangeldi Sahedov
72
6
156
Hajymyrat Charyyev
72
7
138
Allanur Dayanjov
72
8
22
Amir Byashimov
72
9
145
Kakajan Bayramgeldiyev
36
10
48
Ruslan Barrayev
36
11
130
Martin Ryasnov
36
12
72
Yhtyyar Rovshanov
36
13
147
Didar Vepamyradov
36
14
144
Nazar Dovmatov
36
15
141
Resul Atayev
36
16
257
Bahbit Jumabayev
36
17
134
Eziz Charyyev
18
18
210
Azat Jumayev
18
19
28
Iskandar Myradov
18
20
211
Aziz Masharipov
18
21
229
Merdan Hanov
18
22
103
Meylis Hajyyev
18
23
168
Yaylan Rahmanov
18
24
149
Guvanch Gubayev
18
25
125
Selim Pirjikov
18
26
458
Eziz Chovlukov
18
27
443
Gapur Poladov
18
28
463
Yonghvan Park
18
29
44
Orazmammet Begliyev
18
30
447
Iskander Yagmyrov
18
38
93
Azat Astanov
18
31
464
Shanur Shadovletov
9
32
440
Intizar Nurmammedov
9
33
117
Eziz Hubiyev
9
34
64
Mergen Meredov
9
35
380
Nejep Aytbayev
9
36
442
Hojamyrat Eyeberdiyev
9
37
461
Shazada Mammedov
9
39

Ayhan Durdyyev
9
40

Keymir Meredov
9
41

Gurban Kakamyradov
9
Фотографии

Партнёры