Täzelikler
14.04.2022

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 30 ýyllygyny belleýär

Şu gün Türkmenistanyň tennis federasiýasy (TTF) 30 ýyllygyny belleýär. Bu jemgyýetçilik sport guramasy 1992-nji ýylyň 14-nji aprelinde resmi taýdan hasaba alyndy we şondan bäri Türkmenistanda tennisiň

12.04.2022

BILDIRIŞ: 14-16-NJY APRELI ARALYGYNDA TÜRKMENISTANYŇ TENNIS FEDERASIÝASY UNISEF BILEN BILELIKDE ÇAGALAR ÜÇIN TENNIS FESTIWALYNY GURNAR

14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy BMG-nyň Türkmnistandaky Çagalar Gaznasy (UNISEF) bilen bilelkdikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda "çagalaryň tennis fest...

21.10.2021

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda üçünji ýeňşini gazandy

Isa Taun şäherinde (Bahreýn döwleti) geçirilýän Dewis kubogy almak ugrundaky ýaryşynda türkmen tennisçileri üçünji gezek yzygiderli ýeňiji boldular. Yragyň we Mongoliýanyň milli ýygyndylarya garşy 3: ...

20.10.2021

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky sebitleýin ýaryşynda pleý-offa çykdylar

Türkmen tennisçileri Aziýa we Okeaniýa sebitiniň IV toparyndaky Dewisiň Kubogynyň pleý-off oýunlaryna 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýär. Bu ajaýyp üstünligi, ýaryşyň top...

18.10.2021

Türkmen tennisçileri Dewis Kubogy ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanyň tennisçiler ýygyndy topary, Dewis Kubogy ugrundaky ýaryşy Yragyň ýygyndy toparyna garşy oýnamak bilen başlarlar. Ildeşlerimiz Aziýa we Okeaniýa zolagyndaky bu tapgyryň IV toparynda Isa ...

27.09.2021

"Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna " atly ýubileý medaly bilen sylaglamak dabarasy

Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Döwletow Eziz Meýlismyradowiç, ýurdumyzyň çuññur hormatlanýan Prezidentinden döwlet baýragyny almak hormatyna eýe boldy!

E.Dowletowyň çykyşyndan:

...
24.05.2021

Türkmenistanda tennis ýaryşlarynyň netijeleri jemlendi

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli, 16-23-nji maýy aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionyň tennis meýdançalarynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan tennis sporty bovunca Türkmenistanyň

14.02.2021

Türkmen türgenleri sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny geçýärler

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy «IDea» okuw merkezi bilen bilelikde milli ýygyndymyzyň agzalary üçin sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny gurady.

Okuwy bu ugurdan ýörite bilimli hünärmen Iri...

20.01.2020

2019-njy ýylyň Tennis Wakalary – 2020-nji ýylda belent sepgitlere badalga.

Türkmen tennisiniň taryhynda üstünlikli wakalara baý bolan “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna paýtagtymyz Aşgabatda tennis boýunça Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa sebiti boýunça ýaryşy geç

25.12.2019

Türkmenistanyň wekili Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis Federasiýasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça işjeñ halkara toparyna saýlandy.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletow Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-yň Prezidentiniň garamagyndaky...

20.11.2019

Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda.

Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail Ýužnyý hormatly myhma...

04.11.2019

Türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda tejribe toplaýarlar.

Slowak Respublikasynyň Bratislawa şährinde ýerleşýän meşhur slowak tenniçi Dominika Sibulkowanyň Tennis akademiýasynda türgenleşýän Isa Mämmetgulyýewdir. Ol Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň

05.10.2019

Ýaş tennisçiniñ üstünligi.

ATF tarapyndan Bangkok şäherinde geçirilen 14 ýaşly we ondan kiçi türgenleriñ arasynda halkara ýaryşy geçirildi. Aziýa döwletlerinden gatnaşan tennisçileriñ arasynda ildeşimiz Anastasiýa Azimbaýewa üs...

01.10.2019

Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarda.

Türkmen hünärmenleriniñ halkara ýaryşlarynda emin hökmünde gatnaşmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmen tennis boýunça tälimçi Andreý Dowmatow Andijan(Özbegistan) şäherinde Halkara Tennis Federasiýasy ta...

20.09.2019

Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny we Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda tejribe toplaýarys.

Türkmenistanly gyzlaryň milli ýygyndy topary Malaýziýa döwletiniñ Kuala-Lumpur şäherinde geçen Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky saýlama ýaryşyň bir tapgyrynda çykyş edip, halkar...

14.09.2019

Täze utuşlar ýolunda.

9-14-nji sentýabr aralygynda Taýlandyň Nonthaburi şäherinde Aziýanyň tennis federasiýasy tarapyndan guralan 14 we ondan kiçi ýaşly türgenler üçin 2-nji derejeli halkara ýaryşynda Türkmenistanyň milli ...

03.09.2019

Özbegistanda okuw-türgenleşigi.

Özbegistanyň we Türkmenistanyň Tennis federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyñ çäginde, türkmen türgenleri goňşy döwletde okuw-türgenleşigini  geçdiler. Okuw-türgenleşik ýygnayşygynyň dowamynda tür...

30.08.2019

Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy.

Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde hünärmen Andreý Do...

23.08.2019

Kamboja döwletinde geçirilen maslahat.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryş

15.06.2019

Aşgabat şäherinde 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça halkara ýaryşy tamamlandy.

1-7-nji iýun aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda Halkara tennis federasiýasy tarapyndan guralan 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça topar...

20.04.2019

Türkmenistanyň we Russiýanyň federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk.

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň sportuň tennis görnüşini ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän döwletli başlangyçlarynyň netijesinde durnukly ösüşler gazanylýar. Dostlukly döwletleriň tennis feder...

Suratlar

Hyzmatdaşlar