Turkmenistan tennis federation https://ttf.gov.tm/tm tm Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 30 ýyllygyny belleýär https://ttf.gov.tm/tm/news/27 <p>Şu gün Türkmenistanyň tennis federasiýasy (TTF) 30 ýyllygyny belleýär. Bu jemgyýetçilik sport guramasy 1992-nji ýylyň 14-nji aprelinde resmi taýdan hasaba alyndy we şondan bäri Türkmenistanda tennisiň ösdürilmegine we meşhurlygyna gatnaşýan güýçli guramaçy boldy.</p> <p>Dünýäde bu meşhur sport bilen meşgullanmagyň şertleri Türkmenistanda dünýä derejesinde üýtgändigine göz ýetirmek üçin, taryhy öwrenmek ýeterlikdir.</p> <p>Türkmenistanda tennis sport görnüşi hökmünde 1950-nji ýyllaryň başynda we bir wagtyň özünde Aşgabatda, Maryda we Çarjew (häzirki Türkmenabat) ösdürilip ýetişdirilip başlandy. Soňra oňa az sanly adam gatnaşdy we ýaryşlar asfalt kortlarynda geçirildi.</p> <p>Ýelena Domnina Türkmenistanda ilkinji döwlet tennis tälimçisi boldy. Onuň bütin professional ömründe işlän Mary sport mekdebi, köp meşhur türgenlere uly sport görnüşlerine petek berdi. Netijede, E. Domninanyň köp okuwçysy Türkmenistanyň öňdebaryjy türgenleri boldy. Şolaryň arasynda Ýazgeldi Bäşimow, Larisa Kulakowa, Georgi Bartnowskiý, Walentina Alekseýewa, Olga Çistýakowa, Sergeý Osipýan we başgalar bar.</p> <p>Türkmenistan tarapyndan garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen sportuň maddy we tehniki binýady ep-esli güýçlendi. Ýurduň ähli künjeklerinde ähli halkara ülňülerine laýyk gelýän köp sanly häzirki zaman tennis kortlary guruldy.</p> <p>1997-nji ýyldan bäri TTF assosiirlenen agza bolup, 2003-nji ýyldan bäri 145 milli guramany doly agza we 60 assosiasiýa agzasy bilen birleşdirýän Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) doly agzasy bolup durýar.</p> <p>ITF-e goşulandan soň, türkmen türgenleri dürli halkara tennis ýaryşlarynda garaşsyz topar bolup oýnamak we olarda medal almak hukugyny aldylar. Döwlet garaşsyzlygy ýyllarynda hünärli tälimçileriň sany hem köpeldi. Şu güne çenli Türkmenistanda kepillendirilen tälimçileriň umumy sany 40 hünärmene ýetýär, olaryň 30-synyň halkara ITF tälimçilik şahadatnamasy bar. Garaşsyzlyk ýyllarynda türgenleriň sany hem köpeldi we häzirki wagtda 1500-den gowrak.</p> <p>Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň FFT-iň işi bilen baglanyşykly ähli maglumatlary öz içine alýan öz resmi web sahypasy bar. Bu ýerde, okyjylar tennis dünýäsinden gelen habarlar, şeýle hem häzirki wagtda bu sport bilen meşgullanyp boljak sport desgalarynyň ýerleşýän ýeri bilen tanşyp bilerler.</p> <p>2018-nji ýylda tälimçiler toparyny we dolandyryjylary taýýarlamak, bäsdeşlik prosesini guramak, internetden peýdalanmak we web sahypasyny goldamak, ITF bilen gatnaşyklary berkitmek, Milli federasiýanyň halkara abraýyny ýokarlandyrmak we umuman alanyňda birnäçe täsirli çäreleri amala aşyran TTF Müdiriýetiniň täze düzümi işe başlady. 2019-njy ýylda Russiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek ýeňiji bolan, 19 sany ATP ýaryşynyň ýeňijisi Mihail Ýužnynyň Türkmenistanda &nbsp;2019-njy ýylda eden sapary şaýatlyk etdi.</p> <p>2020-nji ýyldan başlap, TTF wekilleri birnäçe ITF halkara komitetiniň agzalary bolup durýarlar, şol sanda erkekler we aýallar üçin dünýä belli topar ýaryşlaryny geçirmek boýunça iş topary - Dewisiň Kubogy we Billi Jin King Kubogy.</p> <p>Çeşme: "Türkmenistanyň Altyn Asyry" gazeti</p> <p>https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/62290/federaciya-tennisa-turkmenistana-otmechaet-30-letnij-yubilej</p> 27 BILDIRIŞ: 14-16-NJY APRELI ARALYGYNDA TÜRKMENISTANYŇ TENNIS FEDERASIÝASY UNISEF BILEN BILELIKDE ÇAGALAR ÜÇIN TENNIS FESTIWALYNY GURNAR https://ttf.gov.tm/tm/news/26 <p>14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy BMG-nyň Türkmnistandaky Çagalar Gaznasy (UNISEF) bilen bilelkdikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda "çagalaryň tennis festiwaly" gurnalar.</p> <p>Bu çäre Halkara saglyk gününe bagyşlanyp, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri ornaşdyrmak hem-de sporty ýurdumyzda ýaýbaňlandyrmak maksadyny öz öňünde goýýar.</p> <p>Festiwalyň çäklerinde çagalar we ýetginjekler üçin ýaryşlar, şeýle hem açyk sapaklar we bäsleşikler gurnalar.</p> <p>14-nji we 15-nji aprelinde 18:00 açyk gapylar günleri geçirilip, ähli isleýän adamlar bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler.</p> <p> <br> </p> <p>Çeşme: Türkmenitanyň Daşary Işler Ministrligi</p> <p><a href="https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/570">https://www.mfa.gov.tm/tm/articles/570</a></p> 26 Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda üçünji ýeňşini gazandy https://ttf.gov.tm/tm/news/25 <p>Isa Taun şäherinde (Bahreýn döwleti) geçirilýän Dewis kubogy almak ugrundaky ýaryşynda türkmen tennisçileri üçünji gezek yzygiderli&nbsp;ýeňiji boldular. Yragyň we Mongoliýanyň milli ýygyndylarya garşy&nbsp;3: 0 hasaby bilen ýeňiş gazanylandan soň, soňky tapgyrdaky watandaşlarymyz hem dünýä tennis reýtinginde 118-nji orny eýeleýän Oman toparyny ynamly ýeňdiler - 3: 0.</p> <p>Uly raketkasynyň ussatlary 1994-nji ýyldan bäri Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda bäsleşýärler. Iň uly netijesi &nbsp;Aziýa we Okeaniýa sebitiniň II toparynda 2008-nji we 2009-njy ýyllarda &nbsp;gazanyldy.</p> <p>Bäsleşigiň pleý-off oýunlarynda möhletinden öňe geçen Türkmenistanyň milli ýygyndysy üçin Oman topary bilen geçirilen ýaryşyň hiç hili ähmiýeti ýokdy. Şeýle-de bolsa, toparymyzyň ýolbaşçysy, baş tälimçi&nbsp;Mirali Gasanow üç duşuşykda garşydaşyna bary-ýogy üç geým beren toparyň ýeňiş hataryny üýtgetmedi.</p> <p>Üç söweşiň hemmesiniň bir sagatdan az dowam edendigi bellärliklidir. Olaryň birinjisinde Ýuriý Rogusskiý&nbsp;51 minutda Marwan Alhanjarini ýeňdi - 6: 0, 6: 2. Ikinjisinde - 37 minut dowam eden iň gysga oýun, Türkmenistanyň birinji raketkasy Isa Mämmetgulyýew Isa Ali Alsuleimani ýekeje geými hem bermedi - 6: 0, 6: 0. 37 minut dowam eden goşa bäsleşikde I.Mämmetgulyýew we Ýu.Rogusskiý Ali Al-Busaidi / Isa Ali Alsuleymani duetini aňsatlyk bilen ýeňdi - 6: 0, 6: 1.</p> <p>Şeýlelik bilen, ähli garşydaşlaryndan ynamly üstün çykyp, Türkmenistanyň milli ýygyndysy ynam bilen "B" toparynda 1-nji ýeri eýeledi. Bu toparda ikinji orny we pleý-off oýnuna iň soňky gatnaşyjynyň ykbaly 22-nji oktýabrda Yrak we Mongoliýa toparlarynyň arasynda boljak bäsleşikde kesgitlener.</p> <p>Beýleki toparlarda Saud Arabystanynyň toparlary (“A”, 1-nji ýer), Birleşen Arap Emirlikleri (“A”, 2-nji ýer), Eýran (“C”, 1-nji ýer) we Kamboja (“C”, 2-nji ýer) pleý-offa çykdy. ). Toparlaryň haýsysy - Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Kamboja - pleý-off oýnunda türkmen tennisçileriniň bäsdeşi bolar, deňme-deň netijeler bilen belli bolar.</p> <p>Türkmenistan Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletowyň sözlerine görä, iki topar hem gowşak däl. Tennisçilerimiz bolsa hersi bilen oýnap bilerler.</p> <p>Pleý-off oýunlarynyň netijelerine esaslanýan ilkinji üç toparyň geljek ýyl Aziýa we Okeaniýa sebitiniň III toparynda oýnamak hukugyny aljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.</p> <p>Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm/</p> 25 Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky sebitleýin ýaryşynda pleý-offa çykdylar https://ttf.gov.tm/tm/news/24 <p>Türkmen tennisçileri Aziýa we Okeaniýa sebitiniň IV toparyndaky Dewisiň Kubogynyň pleý-off oýunlaryna 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýär. Bu ajaýyp üstünligi, ýaryşyň toparlaýyn tapgyry gutarmanka bir tapgyr öňünden bellediler.</p> <p>Watandaşlarymyzyň oýnaýan "B" toparyndaky ikinji oýun gününiň programmasy Yrak we Oman toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen açyldy. Türkmen toparynyň ýaryşyň başynda ýeňiş gazanan yraklylar 3: 0 hasabynda Omany ýeňdi. Şeýlelik bilen, Mongoliýanyň milli ýygyndysy bilen boljak oýundan öň Türkmenistanyň topary pleý-offa möhletinden öň geçmek üçin uly mümkinçilik tapdy.</p> <p>Mirali Gasanowyň türgenleri&nbsp;bu pursatdan peýdalanyp, şu gün dünýä tennis reýtinginde 129-njy orny eýeleýän Mongoliýanyň toparyny ýeňdi - 3: 0. Ýekelikdäki ilkinji duşuşygynda Ýuriý Rogusskiý 1 sagat 5 minutda Hatansuik Batbaýardan öňe geçdi - 6: 1, 6: 1. Ikinjide - Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň №1&nbsp;oýunçysy&nbsp;Isa Mämmetgulyýew has az wagt aldy - Suhbaatar Puntsagdan nol astynda ýeňiş gazanmak üçin 38 minut - 6: 0, 6: 0. 46 minut dowam eden üçünji jübüt oýnunda toparymyzyň ýolbaşçylary Oýunbold Baatara we Hatansuik Batbaýara diňe iki geým berdi - 6: 0, 6: 2.</p> <p>Toparçadaky jemleýji oýunda, watandaşlarymyz üçin ýaryşda ähmiýeti bolmajak, Türkmenistanyň milli ýygyndysy Oman topary bilen oýnamaly, şondan soň pleý-off oýunlary geçiriler.</p> <p>Beýleki toparlardan Saud Arabystanynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Eýranyň we Kambojanyň toparlary hem Dewisiň kubogy sebitleýin ýaryşynda iki ýeňiş gazanan toparlar pleý-offa çykdylar. Pleý-offa gatnaşyjylaryň doly düzümi ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji ýygnaklarynyň netijelerinden soň belli bolar.</p> <p>Pleý-off oýunlarynyň netijelerine esaslanýan ilkinji üç toparyň geljek ýyl Aziýa we Okeaniýa sebitiniň III toparynda oýnamak hukugyny aljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.</p> <p>Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm</p> 24 Türkmen tennisçileri Dewis Kubogy ugrunda bäsleşerler https://ttf.gov.tm/tm/news/23 <p dir="ltr"><span style="background-color: transparent;">Türkmenistanyň tennisçiler ýygyndy topary, Dewis Kubogy ugrundaky ýaryşy Yragyň ýygyndy toparyna garşy oýnamak bilen başlarlar. Ildeşlerimiz Aziýa we Okeaniýa zolagyndaky bu tapgyryň IV toparynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçiriljek oýunlarda çykyş ederler.</span></p> <p dir="ltr">Dewis Kubogy ugrundaky Aziýa we Okeaniýa zolagynyň III bäsleşigine gatnaşmak ugrunda üç topara bölünen 12 bäsdeşler ýygyndysy çykyş edýär: «A» toparynda — Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany, Guam, Bahreýn; «B» toparynda — Türkmenistan, Oman, Yrak, Mongoliýa; «Ç» toparynda — Eýran, Kamboja, Gyrgyzystan, Ýemen.</p> <p dir="ltr">Her topardan birinji we ikinji orny eýelän iki ýygyndy «playoff» tapgyryna çykar, ýeňijiler bolsa geljek ýyl Aziýa we Okeaniýa zolagynyň III bäsleşiginde oýnamaga hukuk gazanarlar.</p> <p dir="ltr">Bahreýndäki ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda «ýurdy baglan» tennisçisi Isa Mametgulyýew, tennisçiler Ýuriý Rogusskiý, Atlymyrat Gurbanow, Meýlis Orazmuhammedow, Gurbanberdi Gurbanberdiýew, Hajymyrat Çaryýew, Gurbangeldi Sähedow dagy oýnar. Toparyň kapitany – milli ýygyndynyň baş tälimçisi Miraly Gasanow.</p> <p dir="ltr">Türkmen tennisçileri 2004-nji ýyldan bäri Dewis Kubogy ugrundaky bäsleşiklerde çykyş edýärler. Olar 2015-nji ýylda bu ýaryşlarda iň gowy netijeleri gazanyp, Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýa we Okeaniýa zolagynyň III ýaryşynyň «playoff» tapgyryna çykdylar.</p> <p dir="ltr"> <br> </p> <p dir="ltr">"Türkmenistan Altyn Asyr" gazeti</p> 23 "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna " atly ýubileý medaly bilen sylaglamak dabarasy https://ttf.gov.tm/tm/news/22 <p>Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Döwletow Eziz Meýlismyradowiç, ýurdumyzyň çuññur hormatlanýan Prezidentinden döwlet baýragyny almak hormatyna eýe boldy!</p> <p>E.Dowletowyň çykyşyndan:</p> <p>"Pespäl işim üçin şeýle ýokary baýraga mynasyp bolmak meniň üçin uly hormat we şatlykdyr! Bu, maña ýurdumyzyň ösüşiniň bähbidi üçin işlemegi dowam etdirmäge uly itergi berýär! Hormatly Prezidentimize sporty ösdürmäge we ýaşlara goldaw bermäge gönükdirilen ünsi üçin minnetdarlygymy bildirýärin! Işimi jemgyýetimize we söýgüli ýurdumyza peýdaly etmek üçin ähli tagallalary we mümkinçilikleri dowam etdirerin! "</p> <p>Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde uly üstünlik gazanandygy üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziñ we mähriban halkymyzyñ öñünde bitiren hyzmatlary, köp ýyllaryñ dowamynda çeken halal we göreldeli zähmeti nazara alnyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziñ beýik Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna " atly ýubileý medaly!</p> <p>Şeýle hem, tennis sporty boýunça tälimçisi Jenneta Hallyýewa Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi diýen ada mynasyp boldy hem-de Hormatly Prezidentimizden medal aldy.</p> 22 Türkmenistanda tennis ýaryşlarynyň netijeleri jemlendi https://ttf.gov.tm/tm/news/21 <p>Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli, 16-23-nji maýy aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionyň tennis meýdançalarynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan tennis sporty bovunca Türkmenistanyň Çempionatyny we Birinjiligini geçirdi.</p> <p>Maý aýynyň 22-ne geçen ýaryşlaryň netijeleri jemlenip, ýeňijiler sylaglandy.</p> <p>Mary şäherinden tennis sporty boýunça milli derejeli emin Andreý Döwmatow sport ýaryşlarynda baş emin hökmünde çykyş etdi.</p> <p>Türkmenistanyň Birinjiliginde gatnaşyjylar iki ýaş toparlarynda bäsleşdiler: 2007-2009-njy ýyllarda dogulan türgenler hem-de 2009-njy ýylda dogulan we ondan kiçi bolan türgenler.</p> <p>Türkmenistanyň Çempionatynda 2007-nji ýylda dogulan we ondan uly bolan türgenler gatnaşyp, zenanlar ýekelikde, erkekler ýekelikde we jübütlikde bäsleşdiler.</p> <p>Ýaryşa gatnaşmak üçin Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden 140 adam isleg bildirdi.</p> <p>2009-njy ýylda dogulan we ondan kiçi bolan oglanlaryň arasynda geçirilen Türkmenistanyň Birinjiliginiň &nbsp;netijesinde aşakda görkezilen türgenler baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <ol> <li>Imran Ahundow. Tälimçi - Gasanow Mirali.</li> <li>Selim Çagylow. Tälimçi - Azizowa Weronika.</li> <li>Resul Mämmetgurbanow. Tälimçi - Hummetowa Ummarahmat.</li> </ol> <p> <br> </p> <p>2009-njy ýylda dogulan we ondan kiçi bolan gyzlaryň arasynda geçirilen Türkmenistanyň Birinjiliginiň &nbsp;netijesinde aşakda görkezilen türgenler baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <ol> <li>Ilima Guseýnowa. Tälimçi - Gasanow Mirali.</li> <li>Jennet Çaryýewa. Tälimçi - Dowmatow Andreý.</li> <li>Sabrina Rahmanowa. Tälimçi – Romanenko Oksana).</li> </ol> <p> <br> </p> <p>2007-2009-njy ýyllarda dogulan oglanlaryň arasynda geçirilen Türkmenistanyň Birinjiliginiň &nbsp;netijesinde aşakda görkezilen türgenler baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <ol> <li>Selim Pirjikow. Tälimçi – Hallyýewa Jennet.</li> <li>Resul Ataýew. Tälimçi - Dowmatow Andreý.</li> <li>Resul Mämmetgurbanow. Tälimçi - Hummetowa Ummarahmat.</li> </ol> <p> <br> </p> <p>2007-2009-njy ýyllarda dogulan gyzlaryň arasynda geçirilen Türkmenistanyň Birinjiliginiň &nbsp;netijesinde aşakda görkezilen türgenler baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <ol> <li>Aişa Bikbulatowa. Tälimçiler – Gurbanow Atlymyrat we Hallyýewa Jennet.</li> <li>Merýem Muhammedowa. Tälimçiler – Gurbanow Atlymyrat we Hummetowa Ummarahmat.</li> <li>Mariýa Atamuradowa. Tälimçi - Molçanow Ýewgeniý.</li> </ol> <p> <br> </p> <p>Erkekleriň arasynda Türkmenistanyň Çempionatynyň netijesinde aşakda görkezilen türgenler ýekelikde baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <p>1 ýer – Ýuriý Rogusskiý. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p>2 ýer – Atlymyrat Gurbanow. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p>3 ýer – Meýlis Orazmuhammedow. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p> <br> </p> <p>Zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Çempionatynyň netijesinde aşakda görkezilen türgenler ýekelikde baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <p>1 ýer – Bahar Toýmyradowa. Tälimçiler - Gurbanow Atlymyrat we Woýniç Nelli.</p> <p>2 ýer – Anastasiýa Azimbaýewa. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p>3 ýer – Aişa Bikbulatowa. Tälimçiler – Gurbanow Atlymyrat we Hallyýewa Jennet.</p> <p> <br> </p> <p>Erkekleriň arasynda Türkmenistanyň Çempionatynyň netijesinde aşakda görkezilen türgenler jübütlikde baýrakly orunlaryna mynasyp boldular:</p> <p>1 ýer – Ýuriý Rogusskiý we Gurbanberdi Gurbanberdiýew. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p>2 ýer – Atlymyrat Gurbanow we Hajymyrat Çaryýew. Tälimçi - Gasanow Mirali.</p> <p> <br> </p> <p>Ýaryşlaryň baş hemaýatkäri hökmünde “Aşgabat” sport klublarynyň ulgamy çykyş etdi.</p> <p align="right"><strong>turkmenportal</strong><strong>.</strong><strong>com</strong></p> 21 Türkmen türgenleri sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny geçýärler https://ttf.gov.tm/tm/news/18 <p>Türkmenistanyň Tennis federasiýasy «IDea» okuw merkezi bilen bilelikde milli ýygyndymyzyň agzalary üçin sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny gurady.</p> <p>Okuwy bu ugurdan ýörite bilimli hünärmen Irina Döwletowa geçirilýär. Ol</p> <p>Russiýa Halkara Olimpiýa uniwersitetinde sport psihologiýasyndan hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwy üstünlikli tamamlady. Ýeri gelende</p> <p>aýtsak, bu okuw jaýy HOK-yň Sebitleýin Olimpiýa ylmy-barlag merkezi derejesine eýe bolan, dünýä ýüzünde şunuň ýaly derejedäki ilkinji ýokary okuw</p> <p>mekdebi bolup durýar.</p> <p>Okuwyň dowamynda birnäçe maşklar, şol sanda ünsiňi jemlemek, psihologiki durnuklylyk, ýaryşlarda joşgunyň hem-de hyrujyň ýüze çykmagy ýaly psihologiki hadysalaryň üstünde işlenilýär. Adam sport bilen meşgullananda ýokary fiziki we psihologiki agramlary görýär, şonuň üçin hem ol ýaryşlara fiziki taýdanam, psihologiki taýdanam taýýar bolmalydyr.</p> <p>Özleriniň psihologik taýýarlygyna ýeterlik dereje-de üns berýän türgenler</p> <p>ýokary netijeleri hem gazanýarlar. Sport psihology bilen işlemek olaryň öz çekinjeňliklerini, ýaýdanmasyny we ýaryş wagty bökdençlik döredýän beýleki</p> <p>kynçylyklary ýeňip geçmegine, erk-başarnyklaryny türgenleşdirmegine, şeýle-</p> <p>de öz mümkinçiliklerine dogry baha bermeklerine kömek edýär.</p> <p>Bu okuw sapaklary ýaryşa taýýarlyk döwrüniň tutuş dowamynda geçiriler.</p> <p> <br> </p> <p align="right"><strong>«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň&nbsp;</strong></p> <p align="right"><strong>redaksiýasynda terjime edildi.</strong></p> <p align="right"><strong>www</strong><strong>.</strong><strong>orient</strong><strong>.</strong><strong>tm</strong></p> 18 2019-njy ýylyň Tennis Wakalary – 2020-nji ýylda belent sepgitlere badalga. https://ttf.gov.tm/tm/news/15 <p>Türkmen tennisiniň taryhynda üstünlikli wakalara baý bolan “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna paýtagtymyz Aşgabatda tennis boýunça Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa sebiti boýunça ýaryşy geçirildi. Oňa 12 we ondan kiçi ýaşly tennisçiler gatnaşdylar. Meşhur tennisçi Mihail Ýužnynyň paýtagtymyza gelip, ýaşajyk tennisçiler bilen ussatlyk sapaklaryny geçirdi, türkmen tälimçiler bilen pikir alyşdy hem-de tennis boýunça halkara sport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça guralan gepleşiklere gatnaşdy.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2019-njy ýylyň dekbyrynda Dewisiň Kubogyny almak boýunça Aziýa we Okeaniýa zolagy boýunça sebitara ýaryşyny ilkinji gezek Türkmenistanda geçirmek baradaky Kararyň kabul edilmegi bolsa ýurdumyzda halkara tennis ýaryşyny guramakda ajaýyp tejribe bolar.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ýylyň dowamynda ýurdumyzyň çäginde okuw-seminar maslahatlary, milli we halkara ýaryşlary geçirilip, onda türkmen türgenleri, tälimçiler özleriniň kämillik ýoluna düşýändigini görkezdiler. Sportuň bu görnüşini döwür bilen deň ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işleriň öz netijesini berýändigini tennis bilen meşgullanýan ýaşlaryň ýyl-ýyldan sanynyň artýandygyndan hem görmek bolýar.</p> <p>2019-njy ýylda sport babatynhda, şol sanda tennisde hem durmuşa geçirilen işleri ýene näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Ol işler ýurdumyzyň türgenleriniň 2020-nji ýylda geçiriljek halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmeklerine hem özüniň oňyn täsirini ýetirer.</p> 15 Türkmenistanyň wekili Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis Federasiýasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça işjeñ halkara toparyna saýlandy. https://ttf.gov.tm/tm/news/14 <p>Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletow Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-yň Prezidentiniň garamagyndaky işjeň halkara toparyna saýlandy. Agzalan toparyň düzümine Kosta-Rikanyň, Irlandiýanyň, Günorta Afrika Respublikasynyň, Paragwaýyň, Ermenistan Respublikasynyñ, Daniýanyň, Gonkongyň, Şwesiýanyň, Niderlandyň, Guamyň, Özbegistanyň, Ysraýylyñ we Türkmenistanyň wekilleri girýär.</p> <p>Toparyň agzalygyna ITF-yň dolandyryjy direktorlary, milli federasiýalaryň wekilleri hem-de beýleki degişli hünärmenler girýär. “ITF-2024-iň” baş ýörelgesinden ugur alyp, 2020-2021-nji ýylyň dalaşgärleriniň saýlawlary gender deñligini, islegleri we hyzmatdaşlygy göz öňünde tutmak esasynda geçirildi.</p> 14 Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda. https://ttf.gov.tm/tm/news/13 <p>Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail Ýužnyý hormatly myhman hökmünde çagyryldy. &nbsp;Halkara maslahatyň geçirilýän günleriň dowamynda Mihail Ýužnyý Türkmenistanyň ýaş tennisçileri bilen ussatlyk sapaklaryny geçiridi. Geçirilen ussatlyk sapaklary türkmen halypalarda uly gyzyklanma döretdi.&nbsp;</p> <p>Uly tennisiň, öz ýoluny ol örän ýaş döwrinde başlap, erjillik bilen türgenleşip, öz maksadyna ýetdi. &nbsp;Netijede ol eýýam ýetginjek ýaşynda “Uly şlem” ýaryşynyň ýarym finalynda çykyş etmäge başardy. Geljekde Mihail Dewisiň Kubogyny almak ugryndaky abraýly ýaryşynyň iki gezek ýeňijisi bolup, ol “US &nbsp;Open” ýaly köp sanly halkara meşgul ýaryşlarynda gatnaşyjy we ýeňiji bolýar. Bu ajaýyp ussat, onlarça titullaryň we baýraklaryň eýesi, spordy hem-de ylmy gözlegleri özinde jemleýär, Mihail pedagogika ylymlarynyň kandidatydyr. &nbsp;</p> 13 Türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda tejribe toplaýarlar. https://ttf.gov.tm/tm/news/12 <p>Slowak Respublikasynyň Bratislawa şährinde ýerleşýän meşhur slowak tenniçi Dominika Sibulkowanyň Tennis akademiýasynda türgenleşýän Isa Mämmetgulyýewdir. Ol Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtingine giren türkmen türgenleriniň biridir. Isa Mämmetgulyýew ITF-iň baýdagy astynda guralan professional halkara ýaryşlarynda 14 gezek çykyş etdi. 2019-njy ýylda Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndysynyň düzüminde ýekelikde çykyş edip, netijeli oýun görkezdi.</p> <p>Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň West-Lafaýett şäherindäki Pýordýu unewirsitetiniň ykdysady menejer fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Arslan Oraşow tennis sporty boýunça yzygiderli türgenleşik geçip, 2019-njy ýylda ABŞ-da guralan tennis ýaryşlarynyň 19-synda çykyş etdi. 18 ýaşa çenli tennisçileriň sanawynda (U-18) iň gowy reýtingi 521-nji orun bolan bu tennisçiniň ABŞ-daky reýtingi 73-nji orundyr. Ol Dewisiň kubogynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda çykyş etdi.</p> <p>Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzasy Aleksandr Ärnepesow häzirki wagtda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherindäki “Ýužnyý Tim” akademiýasynda zähmet çekse, Georgiý Poçaý Russiýa Federasiýasynyň Ýewpatoriýa şäheriniň Tennis akademiýasynda tälimçi bolup işleýär. Munuň özi halkara tejribesini özleşdirmekde we ony türkmen tennisçilerine ýetirmekde özboluşly mekdepdir.</p> 12 Ýaş tennisçiniñ üstünligi. https://ttf.gov.tm/tm/news/11 <p>ATF tarapyndan Bangkok şäherinde geçirilen 14 ýaşly we ondan kiçi türgenleriñ arasynda halkara ýaryşy geçirildi. Aziýa döwletlerinden gatnaşan tennisçileriñ arasynda ildeşimiz Anastasiýa Azimbaýewa üstünlikli çykyş edip, ýarym finala çykmagy başardy.</p> 11 Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarda. https://ttf.gov.tm/tm/news/10 <p>Türkmen hünärmenleriniñ halkara ýaryşlarynda emin hökmünde gatnaşmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmen tennis boýunça tälimçi Andreý Dowmatow Andijan(Özbegistan) şäherinde Halkara Tennis Federasiýasy tarapyndan geçirilen 18 ýaş we ondan kiçi türgenleriñ arasynda geçirilen ýaryşda eminlik edendigini aýtmak bolar. Tegeran şäherinde ITF tarapyndan geçirilen okuw-maslahatyna hem türkmen wekilleri gatnaşyp, olaryň arasyndan hünärmenimiz Jennet Hallyýewa II tälimçilik derejesine eýe boldy.</p> 10 Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny we Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda tejribe toplaýarys. https://ttf.gov.tm/tm/news/9 <p>Türkmenistanly gyzlaryň milli ýygyndy topary Malaýziýa döwletiniñ Kuala-Lumpur şäherinde geçen Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky saýlama ýaryşyň bir tapgyrynda çykyş edip, halkara tejribesini artdyrdylar.</p> <p>Erkekleriñ milli ýygyndy topary bolsa Iordaniýa döwletiniň Amman şäherinde geçirilen Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşda çykyş edip, öz toparynyň içinde ikinji orna mynasyp boldy. Soňky tapgyrda bolsa türkmen tennisçileri Iordaniýa döwletiniň milli ýygyndy topary bilen duşuşdylar.&nbsp;</p> 9 Täze utuşlar ýolunda. https://ttf.gov.tm/tm/news/8 <p>9-14-nji sentýabr aralygynda Taýlandyň Nonthaburi şäherinde Aziýanyň tennis federasiýasy tarapyndan guralan 14 we ondan kiçi ýaşly türgenler üçin 2-nji derejeli halkara ýaryşynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzasy Anastasiýa Azimbaýewa ýekelikde ýarym finala, jübütlikde 1/16 finala çykmagy başardy.</p> <p>Türkmenistanly tennisçi gyz A.Azimbaýewanyň 2019-njy ýylyň dowamyndaky ýaryşlarda görkezen netijeleriniň mysalynda onuň barha kämilleşýändigini görmek bolýar. Şeýle türgenleriň hatarynyň köpelýändigi bolsa bizi begendirýär.</p> 8 Özbegistanda okuw-türgenleşigi. https://ttf.gov.tm/tm/news/7 <p>Özbegistanyň we Türkmenistanyň Tennis federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyñ çäginde, türkmen türgenleri goňşy döwletde okuw-türgenleşigini &nbsp;geçdiler. Okuw-türgenleşik ýygnayşygynyň dowamynda türkmen türgenleri ATF tarapyndan guralan 14 ýaşly we ondan kiçi bolan türgenleriñ arasyndaky halkara ýaryşynda çykyş etdiler. Ýaş tennisçi ildeşimiz Mariýa Atamyradowa Özbegistan döwletiniň türgeni bolan A. Petrowa garşy ýarym finala çykmaga başardy.</p> 7 Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy. https://ttf.gov.tm/tm/news/6 <p>Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde hünärmen Andreý Dowmatow gatnaşdy. Ýaryşyň netijesinde ildeşimiz Kakajan Baýramgeldiýew iň gowy sekizlige girmegi başardy. &nbsp;</p> 6 Kamboja döwletinde geçirilen maslahat. https://ttf.gov.tm/tm/news/5 <p>Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryşlary geçirmek baradaky meselelere garaldy. Maslahatyñ dowamynda çykyş edenler Türkmenistanda tennis sportunyñ durnukly ösdürilýändigini hem-de milli federasiýamyzYñ ITF we ATF bilen berk hyzmatdaşlyk saklaýandygyny belläp geçdiler.</p> 5 Aşgabat şäherinde 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. https://ttf.gov.tm/tm/news/4 <p>1-7-nji iýun aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda Halkara tennis federasiýasy tarapyndan guralan 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça toparlaýyn saýlama ýaryş geçirildi.</p> <p>Saýlama ýaryşa owganystanly, gazagystanly, gyrgyzstanly, özbegistanly, täjigistanly, türkmenistanly tennisçiler we tälimçiler gatnaşdy.</p> <p>Ýaryşa Halkara tennis federasiýalaryniň wekilleri eminlik etdiler. Ýaryşyň netijesinde Gazagystanyň oglan we gyz milli ýygyndylary I orna, Özbegistanyň oglan we gyz milli ýygyndylary II orna, Türkmenistanyň oglan we gyz milli ýygyndylary III mynasyp boldular.</p> 4 Türkmenistanyň we Russiýanyň federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk. https://ttf.gov.tm/tm/news/3 <p>Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň sportuň tennis görnüşini ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän döwletli başlangyçlarynyň netijesinde durnukly ösüşler gazanylýar. Dostlukly döwletleriň tennis federasiýalarydyr akademiýalary bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyklar bolsa alnyp barylýan işleriň gerimini giňeldýär. Ýurdumyzda tennisi ösdürmek babatda amala aşyrylýan işleriň öz miwesini berýändigini türkmenistanly tennisçileriň halkara ýaryşlarynda görkezýän netijeleriniň mysalynda hem görkmek bolýar.</p> <p>2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Moskwa şäherinde Russiýanyň tennis federasiýasynyň ýolbaşçysy Şamil Tarpişew bilen Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletowyň arasynda duşuşyk geçirildi.</p> <p>Türmenistanyň we Russiýanyň tennis federasiýalarynyň jogapkär wekilleriniň arasyndaky duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň ugurlary we mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.</p> <p>Şeýle-de, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tennis sport toplumlarynda türgenler üçin okuw türgenleşiklerini gurnamagyň ýollary öwrenildi.</p> <p>Russiýanyň çäklerinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşmaga hukuk berýän rugsatnamalary Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň türgenleri üçin hem bölüp bermek ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy. Netijede, häzirki wagtda Türkmenistanyň we Rusiýanyň tennis federasiýalarynyň arasynda netijeli gatnaşyklar dowam edýar.</p> 3