Reýting
TmPin 
A.A.F.
Doglan senesi
Türkmenistanyň Birinjiligi 16-23.05.2021
1
124
Ilima Guseynova
2010
200
2
85
Arina Aksyonova
2011
36
3
199
Sofiya Sadykova
2011
36
4
87
Sultana Sultanova
2010
36
5
331
Aylar Kakabayeva
2011
18
6
279
Kseniya Sorokina
2010
18
7
224
Aynur Agamuradova
2011
18
8
59
Shasenem Baltayeva
2010
18
9
309
Mahri Charyyeva
2012
18
10
142
Aynur Annamyradova
2010
9
11
466
Zlata Odoyevskaya
2012
9
12
223
Nurana Agamuradova
2012
9
13
245
Sulgun Ishankuliyeva
2013
9
14
315
Veronika Dorogina
2010
9
15
451
Yasmin Babayeva
2010
9
16
452
Anna Ponyatova
2012
9
17
65
Leyli Esenova
2010
9
Suratlar

Hyzmatdaşlar