Täzelikler

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 30 ýyllygyny belleýär

Şu gün Türkmenistanyň tennis federasiýasy (TTF) 30 ýyllygyny belleýär. Bu jemgyýetçilik sport guramasy 1992-nji ýylyň 14-nji aprelinde resmi taýdan hasaba alyndy we şondan bäri Türkmenistanda tennisiň

BILDIRIŞ: 14-16-NJY APRELI ARALYGYNDA TÜRKMENISTANYŇ TENNIS FEDERASIÝASY UNISEF BILEN BILELIKDE ÇAGALAR ÜÇIN TENNIS FESTIWALYNY GURNAR

14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy BMG-nyň Türkmnistandaky Çagalar Gaznasy (UNISEF) bilen bilelkdikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda "çagalaryň tennis fest...

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda üçünji ýeňşini gazandy

Isa Taun şäherinde (Bahreýn döwleti) geçirilýän Dewis kubogy almak ugrundaky ýaryşynda türkmen tennisçileri üçünji gezek yzygiderli ýeňiji boldular. Yragyň we Mongoliýanyň milli ýygyndylarya garşy 3: ...

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky sebitleýin ýaryşynda pleý-offa çykdylar

Türkmen tennisçileri Aziýa we Okeaniýa sebitiniň IV toparyndaky Dewisiň Kubogynyň pleý-off oýunlaryna 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýär. Bu ajaýyp üstünligi, ýaryşyň top...

Türkmen tennisçileri Dewis Kubogy ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanyň tennisçiler ýygyndy topary, Dewis Kubogy ugrundaky ýaryşy Yragyň ýygyndy toparyna garşy oýnamak bilen başlarlar. Ildeşlerimiz Aziýa we Okeaniýa zolagyndaky bu tapgyryň IV toparynda Isa ...

"Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna " atly ýubileý medaly bilen sylaglamak dabarasy

Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Döwletow Eziz Meýlismyradowiç, ýurdumyzyň çuññur hormatlanýan Prezidentinden döwlet baýragyny almak hormatyna eýe boldy!

E.Dowletowyň çykyşyndan:

...

Türkmenistanda tennis ýaryşlarynyň netijeleri jemlendi

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli, 16-23-nji maýy aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionyň tennis meýdançalarynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan tennis sporty bovunca Türkmenistanyň

Türkmen türgenleri sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny geçýärler

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy «IDea» okuw merkezi bilen bilelikde milli ýygyndymyzyň agzalary üçin sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny gurady.

Okuwy bu ugurdan ýörite bilimli hünärmen Iri...

2019-njy ýylyň Tennis Wakalary – 2020-nji ýylda belent sepgitlere badalga.

Türkmen tennisiniň taryhynda üstünlikli wakalara baý bolan “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna paýtagtymyz Aşgabatda tennis boýunça Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa sebiti boýunça ýaryşy geç

Türkmenistanyň wekili Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis Federasiýasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça işjeñ halkara toparyna saýlandy.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletow Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-yň Prezidentiniň garamagyndaky...

Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda.

Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail Ýužnyý hormatly myhma...

Türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda tejribe toplaýarlar.

Slowak Respublikasynyň Bratislawa şährinde ýerleşýän meşhur slowak tenniçi Dominika Sibulkowanyň Tennis akademiýasynda türgenleşýän Isa Mämmetgulyýewdir. Ol Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň

Suratlar

Hyzmatdaşlar