TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Habarlar

2024-06-05 10:18:04

Dowamyny okamak...

Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumy «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edildi

Şu gün, asylly däbe görä, Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli çagalar tennis festiwalynyň açylyş dabarasy,...

2024-05-16 09:41:17

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň birinji raketkasy tennis boýunça Aşgabadyň birinjiliginde dört altyn medal gazandy

Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdebiň sekizinji synp okuwçysy Ilima Guseýnowa 14 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň tennis...

2024-05-03 14:33:35

Dowamyny okamak...

Tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty badalga aldy

Paýtagtymyzda şu gün badalga alan tennis boýunça Türkmenistanyň çempionatyna Aşgabatdan we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 150 töweregi ýaş türgen...

2024-05-01 23:56:15

Dowamyny okamak...

Tennis boýunça Aşgabadyň birinjiligi ugrundaky ýaryşyň ýeňijileri kesgitlendi

Türkmen paýtagtynda tennis boýunça birinjiligi eýelemek ugrunda «Aşgabat» köpugurly stadionda tamamlanan ýaryş ýaş türgenleriň 120-sini bir ýere...

2024-04-27 14:31:13

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Duşenbäniň açyk çempionatynda kümüş medal gazandylar

Türkmen tennisçileri Täjigistanyň paýtagtynda geçirilen ýaşy 14-e çenli ýetginjekleriň arasynda Duşenbäniň açyk çempionatynda — «Open Dushenbe Championship U14» ýaryşyň üç...

2024-04-15 11:40:44

Dowamyny okamak...

ATF-iň başlygy: «Türkmenistanda Aziýa sebitiniň türgenleşik merkezini döretmek üçin ähli şertler bar»

Ozal habar berlişi ýaly, Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti (HTF) Dewid Haggertiniň we Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) prezidenti Ýuriý Polskiniň ýakynda...

2024-04-12 07:35:24

Dowamyny okamak...

Tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we Aşgabat şäherlerinden 118 türgen (68 erkek we 50 zenan) paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda geçirilen...

2024-04-04 07:39:21

Dowamyny okamak...

...

2024-04-01 11:03:38

Dowamyny okamak...

ITF-niň ýolbaşçysy: «Türkmenistan ajaýyp sport desgalary we uly tennis mümkinçilikli ýurt»

Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) prezidenti Dewid Haggertiniň we Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) prezidenti Ýuriý Polskiniň ýurdumyza ilkinji iki günlük sapary...

2024-03-28 10:18:35

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara we Aziýanyň tennis federasiýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti (HTF) Dewid Haggertini we Aziýanyň tennis federasiýasynyň prezidenti (ATF) Ýuriý...

2024-03-05 10:31:59

Dowamyny okamak...

Ýurdumyzda Bütindünýä tennis güni bellenildi

Türkmenistanda Bütindünýä tennis güni ýaş tennis ussatlarynyň ýaryşy bilen bellenildi. Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) döreden bu baýramy sagdyn durmuş ýörelgesini...

2024-01-18 13:58:32

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri Omanda geçirilen halkara ýaryşda 6 medal gazandylar

14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygyndysy Maskat şäherinde (Oman) geçirilen Merkezi we Günbatar Aziýa çempionatynda üstünlikli...

2023-12-19 11:56:33

Dowamyny okamak...

Aziýanyň Tennis federasiýasy taryhynda ilkinji gezek türkmenistanly hünärmeni wise-prezidentlige saýlady

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň ýolbaşçysy Eziz Döwletow şol bir wagtyň özünde Aziýanyň Tennis federasiýasynyň prezidentiniň (ATF) orunbasary wezipesine saýlanyldy. Şeýlelikde, ol...

2023-07-23 09:47:27

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň tennis boýunça zenanlar ýygyndysy Billi Jin King ýaryşynyň sebitleýin bölegine gatnaşar

24 ― 29-njy iýul aralygynda zenanlaryň arasynda tennis boýunça abraýly ýaryşlaryň biri bolan Billi Jin King kubogynyň Aziýa we Okeaniýa...

2023-07-08 14:44:31

Dowamyny okamak...

...

2023-07-08 14:41:58

Dowamyny okamak...

Türkmenistanly tälimçileriň 14-si ITF Level 1 halkara şahadatnamasyna eýe boldular

Türkmen tälimçileriniň 14-si tennis boýunça başlangyç we orta derejeli türgenleri türgenleşdirmäge hukuk berýän ITF Level 1 halkara hünär derejesini...

2023-06-10 04:09:44

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri Aziýanyň toparlaýyn ýaryşynyň jemleýji tapgyryna çykmagy başardylar

Şu gün paýtagtymyzda 12 ýaşly we şondan kiçi oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň ýapylyş dabarasy...

2023-06-08 05:55:27

Dowamyny okamak...

Türkmenistanly tennisçiler Özbegistanyň ýygyndysyny taryhy ýeňiş bilen utdy

Paýtagtymyzda geçirilýän 12 ýaşly we şondan kiçi oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynda ýurdumyzyň tennisçileri Özbegistanyň toparyny...

2023-06-08 04:41:14

Dowamyny okamak...

Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy

Şu gün Aşgabat şäherinde 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň üçünji...

2023-06-06 13:54:21

Dowamyny okamak...

Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler

Paýtagtymyzda geçirilýän 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynda ýurdumyzyň tennisçileri ikinji...

2023-06-06 04:48:11

Dowamyny okamak...

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Şu gün türkmen paýtagtynda 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň dabaraly...

2023-06-04 15:07:48

Dowamyny okamak...

...

2023-06-02 13:27:00

Dowamyny okamak...

Aşgabat 12 ýaşa çenli tennisçileriň arasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşyny geçirmäge taýýarlanýar

Öňümizdäki günlerde Türkmenistanda tennis janköýerlerine uly waka garaşýar. Ozal habar berlişi ýaly, 5-nji iýundan 10-njy iýuna çenli aralykda Aşgabadyň Olimpiýa...

2023-04-17 11:01:41

Dowamyny okamak...

Türkmenistanly tennisçi gyz ýaşy 14-e çenli türgenleriň arasynda Hindistanda geçirilen Aziýa çempionatynda kümüş medal eýeledi

...

2023-03-25 10:58:35

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçisi ATF Duşanbe Open U14 ýaryşynda kümüş we bürünç medal gazandy

Türkmen türgeni Imran Ahundow Täjigistanyň paýtagtynda tamamlanan 14 ýaşa çenli türgenleriň arasynda Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) Duşanbe Open açyk ýaryşynda...

2023-02-28 10:49:42

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçi gyzlar ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa saýlama oýunlarda bürünç medal gazandylar

...

2023-01-18 10:42:37

Dowamyny okamak...

Türkmenistanly tennisçiler topary Aziýa çempionatynyň (U-14) iki saýlama ýaryşynyň netijeleri boýunça bürünç medala eýe boldular

...

2022-04-13 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 30 ýyllygyny belleýär

Şu gün Türkmenistanyň tennis federasiýasy (TTF) 30 ýyllygyny belleýär. Bu jemgyýetçilik sport guramasy 1992-nji ýylyň 14-nji aprelinde resmi taýdan hasaba...

2021-04-11 19:00:00

Dowamyny okamak...

Bildiriş: 14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy UNISEF bilen bilelikde çagalar üçin tennis festiwalyny gurnar

14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy BMG-nyň Türkmnistandaky Çagalar Gaznasy (UNISEF) bilen bilelkdikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda "çagalaryň tennis festiwaly"...

2021-10-20 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda üçünji ýeňşini gazandy

Isa Taun şäherinde (Bahreýn döwleti) geçirilýän Dewis kubogy almak ugrundaky ýaryşynda türkmen tennisçileri üçünji gezek yzygiderli ýeňiji boldular. Yragyň we Mongoliýanyň...

2021-10-20 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky sebitleýin ýaryşynda pleý-offa çykdylar

Türkmen tennisçileri Aziýa we Okeaniýa sebitiniň IV toparyndaky Dewisiň Kubogynyň pleý-off oýunlaryna 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýär....

2021-10-17 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen tennisçileri Dewis Kubogy ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanyň tennisçiler ýygyndy topary, Dewis Kubogy ugrundaky ýaryşy Yragyň ýygyndy toparyna garşy oýnamak bilen başlarlar. Ildeşlerimiz Aziýa we Okeaniýa zolagyndaky...

2021-09-26 19:00:00

Dowamyny okamak...

"Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna " atly ýubileý medaly bilen sylaglamak dabarasy

Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Döwletow Eziz Meýlismyradowiç, ýurdumyzyň çuññur hormatlanýan Prezidentinden döwlet baýragyny almak hormatyna eýe...

2021-05-23 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanda tennis ýaryşlarynyň netijeleri jemlendi

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli, 16-23-nji maýy aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionyň tennis meýdançalarynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan tennis sporty bovunca Türkmenistanyň...

2021-02-13 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen türgenleri sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny geçýärler

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy «IDea» okuw merkezi bilen bilelikde milli ýygyndymyzyň agzalary üçin sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny...

2020-01-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

2019-njy ýylyň Tennis Wakalary – 2020-nji ýylda belent sepgitlere badalga.

Türkmen tennisiniň taryhynda üstünlikli wakalara baý bolan “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna paýtagtymyz Aşgabatda tennis boýunça Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa...

2019-12-24 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň wekili Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis Federasiýasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça işjeñ halkara toparyna saýlandy.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletow Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-yň...

2019-11-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda.

Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail...

2019-11-03 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda tejribe toplaýarlar.

Slowak Respublikasynyň Bratislawa şährinde ýerleşýän meşhur slowak tenniçi Dominika Sibulkowanyň Tennis akademiýasynda türgenleşýän Isa Mämmetgulyýewdir. Ol Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP)...

2019-10-04 19:00:00

Dowamyny okamak...

Ýaş tennisçiniñ üstünligi.

ATF tarapyndan Bangkok şäherinde geçirilen 14 ýaşly we ondan kiçi türgenleriñ arasynda halkara ýaryşy geçirildi. Aziýa döwletlerinden gatnaşan tennisçileriñ arasynda...

2019-09-30 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarda.

Türkmen hünärmenleriniñ halkara ýaryşlarynda emin hökmünde gatnaşmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmen tennis boýunça tälimçi Andreý Dowmatow Andijan(Özbegistan) şäherinde Halkara Tennis Federasiýasy...

2019-09-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny we Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda tejribe toplaýarys.

Türkmenistanly gyzlaryň milli ýygyndy topary Malaýziýa döwletiniñ Kuala-Lumpur şäherinde geçen Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky saýlama ýaryşyň bir tapgyrynda...

2019-09-13 19:00:00

Dowamyny okamak...

Täze utuşlar ýolunda.

9-14-nji sentýabr aralygynda Taýlandyň Nonthaburi şäherinde Aziýanyň tennis federasiýasy tarapyndan guralan 14 we ondan kiçi ýaşly türgenler üçin 2-nji derejeli...

2019-09-02 19:00:00

Dowamyny okamak...

Özbegistanda okuw-türgenleşigi.

Özbegistanyň we Türkmenistanyň Tennis federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyñ çäginde, türkmen türgenleri goňşy döwletde okuw-türgenleşigini geçdiler. Okuw-türgenleşik ýygnayşygynyň dowamynda türkmen türgenleri ATF...

2019-08-29 19:00:00

Dowamyny okamak...

Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy.

Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde...

2019-08-22 19:00:00

Dowamyny okamak...

Kamboja döwletinde geçirilen maslahat.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryşlary...

2019-06-14 19:00:00

Dowamyny okamak...

Aşgabat şäherinde 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça halkara ýaryşy tamamlandy.

1-7-nji iýun aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda Halkara tennis federasiýasy tarapyndan guralan 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler...

2019-04-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň we Russiýanyň federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk.

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň sportuň tennis görnüşini ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän döwletli başlangyçlarynyň netijesinde durnukly ösüşler gazanylýar. Dostlukly döwletleriň tennis federasiýalarydyr...

2021-05-23 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanda tennis ýaryşlarynyň netijeleri jemlendi

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli, 16-23-nji maýy aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionyň tennis meýdançalarynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan tennis sporty bovunca Türkmenistanyň...

2021-02-13 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen türgenleri sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny geçýärler

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy «IDea» okuw merkezi bilen bilelikde milli ýygyndymyzyň agzalary üçin sport psihologiýasyndan okuw sapaklaryny...

2020-01-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

2019-njy ýylyň Tennis Wakalary – 2020-nji ýylda belent sepgitlere badalga.

Türkmen tennisiniň taryhynda üstünlikli wakalara baý bolan “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna paýtagtymyz Aşgabatda tennis boýunça Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa...

2019-12-24 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň wekili Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis Federasiýasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça işjeñ halkara toparyna saýlandy.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletow Dewisiň Kubogyny we Halkara Tennis federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-yň...

2019-11-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda.

Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail...

2019-11-03 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda tejribe toplaýarlar.

Slowak Respublikasynyň Bratislawa şährinde ýerleşýän meşhur slowak tenniçi Dominika Sibulkowanyň Tennis akademiýasynda türgenleşýän Isa Mämmetgulyýewdir. Ol Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP)...

2019-10-04 19:00:00

Dowamyny okamak...

Ýaş tennisçiniñ üstünligi.

ATF tarapyndan Bangkok şäherinde geçirilen 14 ýaşly we ondan kiçi türgenleriñ arasynda halkara ýaryşy geçirildi. Aziýa döwletlerinden gatnaşan tennisçileriñ arasynda...

2019-09-30 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarda.

Türkmen hünärmenleriniñ halkara ýaryşlarynda emin hökmünde gatnaşmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmen tennis boýunça tälimçi Andreý Dowmatow Andijan(Özbegistan) şäherinde Halkara Tennis Federasiýasy...

2019-09-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny we Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda tejribe toplaýarys.

Türkmenistanly gyzlaryň milli ýygyndy topary Malaýziýa döwletiniñ Kuala-Lumpur şäherinde geçen Halkara Tennis Federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky saýlama ýaryşyň bir tapgyrynda...

2019-09-13 19:00:00

Dowamyny okamak...

Täze utuşlar ýolunda.

9-14-nji sentýabr aralygynda Taýlandyň Nonthaburi şäherinde Aziýanyň tennis federasiýasy tarapyndan guralan 14 we ondan kiçi ýaşly türgenler üçin 2-nji derejeli...

2019-09-02 19:00:00

Dowamyny okamak...

Özbegistanda okuw-türgenleşigi.

Özbegistanyň we Türkmenistanyň Tennis federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyñ çäginde, türkmen türgenleri goňşy döwletde okuw-türgenleşigini geçdiler. Okuw-türgenleşik ýygnayşygynyň dowamynda türkmen türgenleri ATF...

2019-08-29 19:00:00

Dowamyny okamak...

Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy.

Duşanbe şäherinde Täjigistan respublikasynyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ITF-iñ çakylygy esasynda türkmen türgenleri, şeýle-de halkara emin hökmünde...

2019-08-22 19:00:00

Dowamyny okamak...

Kamboja döwletinde geçirilen maslahat.

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri Kamboja döwletinde geçirilen Aziýanyñ Tennis federasiýasynyň giňişleýin maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda 2020-nji ýylda Aziýa sebitinde halkara ýaryşlary...

2019-06-14 19:00:00

Dowamyny okamak...

Aşgabat şäherinde 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler üçin Merkezi Aziýa sebiti boýunça halkara ýaryşy tamamlandy.

1-7-nji iýun aralygynda "Aşgabat" köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda Halkara tennis federasiýasy tarapyndan guralan 12 ýaş we ondan kiçi ýaşdaky türgenler...

2019-04-19 19:00:00

Dowamyny okamak...

Türkmenistanyň we Russiýanyň federasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk.

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň sportuň tennis görnüşini ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän döwletli başlangyçlarynyň netijesinde durnukly ösüşler gazanylýar. Dostlukly döwletleriň tennis federasiýalarydyr...

Biziň hyzmatdaşlarymyz