TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmenistanyň birinji raketkasy tennis boýunça Aşgabadyň birinjiliginde dört altyn medal gazandy

Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdebiň sekizinji synp okuwçysy Ilima Guseýnowa 14 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň tennis çempionatynda dört gezek hormat münberiniň ýokarky gatyna çykdy.

Bäş günüň dowamynda «Aşgabat» köpugurly stadionyň meýdançalarynda paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 150 töweregi ýaş tennisçileri ýekelikde we jübüt görnüşde ýaryşyň iň güýçli diýen ady almak ugrunda bäsleşdiler.

Ilima Guseýnowa ilki bilen ýekelikde geçirilen ýaryşda ýaş aýratynlyklaryň ikisi boýunça-da üstünlik gazandy. 14 ýaşa çenli toparda finalda Aşgabat şäherindäki 90-njy orta mekdebiň bäşinji synp okuwçysy Sähra Garahanowany – 6:2, 6:0 hasabynda iki setde utdy. 18 ýaşa çenli tennisçileriň bäsleşiginde Türkmenistanyň birinji raketkasy adyny tassyklady, ýurdumyzyň häzirki çempiony, Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Aýşa Bikbulatowany – 6:4, 6:2 hasabynda ýeňdi.

Bürünç medallary: Aýnur Annamyradowa (14 ýaşa çenli) we Mariýa Atamyradowa (18 ýaşa çenli) eýelediler. 3-nji ýer ugrundaky ýaryşda Aýnur Annamyradowa ikinji belgili Anna Ponýatowany 6:4, 6:2 hasabynda ýeňdi, Mariýa Atamyradowa bolsa üç setli oýunda bäşinji belgili Jennet Çaryýewany 2:6, 7:5, 10:6 hasabynda ýeňdi. 

Jübüt görnüşde geçirilen ýaryşda Ilima Guseýnowa 14 we 18 ýaşa çenli ýaş derejelerinde ýene iki altyn medal gazandy. Ilima Guseýnowa kiçi toparda Aşgabat şäherindäki 135-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Leýli Esenowa we uly toparda Aşgabat şäherindäki 12-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Mariýa Atamyradowa bilen bilelikde bu üstünlige ýetdi. Birinji finalda Ilima Guseýnowa we Leýli Esenowa, Aýnur Annamyradowa we D.Orazalyýewany – 6:4, 7:5 hasabynda ýeňdiler, ikinjisinde Ilima Guseýnowa we Mariýa Atamyradowa, Aýnur Annamyradowadan we Jennet Çaryýewadan – 6:4, 6:4 hasabynda üstün çykdylar. 

Ilima Guseýnowa 14 ýaşa çenli Aziýanyň iň güýçli dört tennisçisiniň biridir. Ol Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Mirali Gasanowyň ýolbaşçylygynda «Aşgabat» tennis akademiýasynda sport ussatlygyny kämilleşdirýär. Leýli Esenowa tälimçi Nelli Woýniçden, Mariýa Atamyradowa bolsa Ýewgeniý Molçanowdan tälim alýarlar.

Oglanlaryň arasynda Aşgabat şäherindäki 18-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Selim Çagylow iki gezek 18 ýaşa çenli ýaş derejesinde hormat münberiniň ýokarky gatyna çykdy. Ilki bilen ýekelikde geçirilen ýaryşda Resul Ataýewi üç setli finalda – 2:6, 7:6, 7:6 hasabynda ýeňdi, soňra bolsa jübüt görnüşde Selim Pirjikow bilen bilelikde Resul Mämmetgurbanowy we Isgender Ýagmyrowy – 7:6, 6:1 hasabynda utdy. Jübüt görnüşde geçirilen ýaryşda altyn medaldan başga-da, Selim Pirjikow 3-nji ýer ugrundaky ýaryşda ikinji belgili Resul Mämmetgurbanowy – 4:6, 6:4, 6:4 hasabynda ýeňip, bürünç medal hem eýeledi.

Selim Çagylowyň we Selim Pirjikowyň bu üstünliginde halypasy, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Jennnet Hallyýewanyň paýy uludyr.

14 ýaşa çenli kiçi ýaş toparynda Türkmenistanyň çempionatynda: ýekelikde geçirilen ýaryşda – Türkmenabadyň ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy ikinji belgili Aly Geldiýew, jübüt görnüşde geçirilen ýaryşda Aşgabat şäherindäki 86-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Süleýman Hudaýberdiýew we Aşgabat şäherindäki 12-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Rüstem Emirhanow ýeňiş gazandylar.

Ýekelikde geçirilen ýaryşyň finalynda Aly Geldiýew birinji belgili Süleýman Hudaýberdiýewi 6:1, 6:0 hasabynda ýeňdi. 3-nji ýer ugrundaky ýaryşda Kerimgeldi Welibekowdan 6:1, 6:2 hasabynda üstün çykan Nazar Amangeldiýew bürünç medal gazandy.

Jübüt görnüşde geçirilen ýaryşyň aýgytlaýjy oýnunda Süleýman Hudaýberdiýew we Emirhan Rustamow, Nazar Amangeldiýewi we Kerimgeldi Welibekowy 6:3, 6:3 hasabynda ýeňdi.

Aly Geldiýew Lebapda tälimçi Babamyrat Mämmatrasulowdan tälim alýar. Süleýman Hudaýberdiýew Gurbanberdi Gurbanberdiýew bilen, Emirhan Rustamow bolsa, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Mirali Gasanowyň ýolbaşçylygynda «Aşgabat» tennis akademiýasynda ussatlygyny kämilleşdirýär.

Ýurdumyzyň şu birinjiliginiň netijeleri esasynda 14 we 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda halkara ýaryşlaryna gatnaşjak Türkmenistanyň ýaşlar toparlarynyň düzümi kesgitleniler.

«AA»-nyň habarçysy

Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm

Biziň hyzmatdaşlarymyz