TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda üçünji ýeňşini gazandy

Isa Taun şäherinde (Bahreýn döwleti) geçirilýän Dewis kubogy almak ugrundaky ýaryşynda türkmen tennisçileri üçünji gezek yzygiderli ýeňiji boldular. Yragyň we Mongoliýanyň milli ýygyndylarya garşy 3: 0 hasaby bilen ýeňiş gazanylandan soň, soňky tapgyrdaky watandaşlarymyz hem dünýä tennis reýtinginde 118-nji orny eýeleýän Oman toparyny ynamly ýeňdiler - 3: 0.

Uly raketkasynyň ussatlary 1994-nji ýyldan bäri Dewisiň kubogyny almak ugrundaky ýaryşynda bäsleşýärler. Iň uly netijesi  Aziýa we Okeaniýa sebitiniň II toparynda 2008-nji we 2009-njy ýyllarda  gazanyldy.

Bäsleşigiň pleý-off oýunlarynda möhletinden öňe geçen Türkmenistanyň milli ýygyndysy üçin Oman topary bilen geçirilen ýaryşyň hiç hili ähmiýeti ýokdy. Şeýle-de bolsa, toparymyzyň ýolbaşçysy, baş tälimçi Mirali Gasanow üç duşuşykda garşydaşyna bary-ýogy üç geým beren toparyň ýeňiş hataryny üýtgetmedi.

Üç söweşiň hemmesiniň bir sagatdan az dowam edendigi bellärliklidir. Olaryň birinjisinde Ýuriý Rogusskiý 51 minutda Marwan Alhanjarini ýeňdi - 6: 0, 6: 2. Ikinjisinde - 37 minut dowam eden iň gysga oýun, Türkmenistanyň birinji raketkasy Isa Mämmetgulyýew Isa Ali Alsuleimani ýekeje geými hem bermedi - 6: 0, 6: 0. 37 minut dowam eden goşa bäsleşikde I.Mämmetgulyýew we Ýu.Rogusskiý Ali Al-Busaidi / Isa Ali Alsuleymani duetini aňsatlyk bilen ýeňdi - 6: 0, 6: 1.

Şeýlelik bilen, ähli garşydaşlaryndan ynamly üstün çykyp, Türkmenistanyň milli ýygyndysy ynam bilen "B" toparynda 1-nji ýeri eýeledi. Bu toparda ikinji orny we pleý-off oýnuna iň soňky gatnaşyjynyň ykbaly 22-nji oktýabrda Yrak we Mongoliýa toparlarynyň arasynda boljak bäsleşikde kesgitlener.

Beýleki toparlarda Saud Arabystanynyň toparlary (“A”, 1-nji ýer), Birleşen Arap Emirlikleri (“A”, 2-nji ýer), Eýran (“C”, 1-nji ýer) we Kamboja (“C”, 2-nji ýer) pleý-offa çykdy. ). Toparlaryň haýsysy - Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Kamboja - pleý-off oýnunda türkmen tennisçileriniň bäsdeşi bolar, deňme-deň netijeler bilen belli bolar.

Türkmenistan Tennis federasiýasynyň baş kätibi Eziz Döwletowyň sözlerine görä, iki topar hem gowşak däl. Tennisçilerimiz bolsa hersi bilen oýnap bilerler.

Pleý-off oýunlarynyň netijelerine esaslanýan ilkinji üç toparyň geljek ýyl Aziýa we Okeaniýa sebitiniň III toparynda oýnamak hukugyny aljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm/

Biziň hyzmatdaşlarymyz