TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmen tennisçileri Bahreýnde geçirilen Dewisiň kubogyny almak ugrundaky sebitleýin ýaryşynda pleý-offa çykdylar

Türkmen tennisçileri Aziýa we Okeaniýa sebitiniň IV toparyndaky Dewisiň Kubogynyň pleý-off oýunlaryna 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýär. Bu ajaýyp üstünligi, ýaryşyň toparlaýyn tapgyry gutarmanka bir tapgyr öňünden bellediler.

Watandaşlarymyzyň oýnaýan "B" toparyndaky ikinji oýun gününiň programmasy Yrak we Oman toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen açyldy. Türkmen toparynyň ýaryşyň başynda ýeňiş gazanan yraklylar 3: 0 hasabynda Omany ýeňdi. Şeýlelik bilen, Mongoliýanyň milli ýygyndysy bilen boljak oýundan öň Türkmenistanyň topary pleý-offa möhletinden öň geçmek üçin uly mümkinçilik tapdy.

Mirali Gasanowyň türgenleri bu pursatdan peýdalanyp, şu gün dünýä tennis reýtinginde 129-njy orny eýeleýän Mongoliýanyň toparyny ýeňdi - 3: 0. Ýekelikdäki ilkinji duşuşygynda Ýuriý Rogusskiý 1 sagat 5 minutda Hatansuik Batbaýardan öňe geçdi - 6: 1, 6: 1. Ikinjide - Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň №1 oýunçysy Isa Mämmetgulyýew has az wagt aldy - Suhbaatar Puntsagdan nol astynda ýeňiş gazanmak üçin 38 minut - 6: 0, 6: 0. 46 minut dowam eden üçünji jübüt oýnunda toparymyzyň ýolbaşçylary Oýunbold Baatara we Hatansuik Batbaýara diňe iki geým berdi - 6: 0, 6: 2.

Toparçadaky jemleýji oýunda, watandaşlarymyz üçin ýaryşda ähmiýeti bolmajak, Türkmenistanyň milli ýygyndysy Oman topary bilen oýnamaly, şondan soň pleý-off oýunlary geçiriler.

Beýleki toparlardan Saud Arabystanynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Eýranyň we Kambojanyň toparlary hem Dewisiň kubogy sebitleýin ýaryşynda iki ýeňiş gazanan toparlar pleý-offa çykdylar. Pleý-offa gatnaşyjylaryň doly düzümi ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji ýygnaklarynyň netijelerinden soň belli bolar.

Pleý-off oýunlarynyň netijelerine esaslanýan ilkinji üç toparyň geljek ýyl Aziýa we Okeaniýa sebitiniň III toparynda oýnamak hukugyny aljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Çeşme: https://turkmenistan.gov.tm

Biziň hyzmatdaşlarymyz