TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Halkara meşgul tennisçi gözel paýtagtymyzda.

Gözel paýtagtymyzda geçirilen Halkara maslahatynda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň çakylygy esasynda öň dünýäniň 8-nji raketkasy bolan meşgul tennisçi Mihail Ýužnyý hormatly myhman hökmünde çagyryldy.  Halkara maslahatyň geçirilýän günleriň dowamynda Mihail Ýužnyý Türkmenistanyň ýaş tennisçileri bilen ussatlyk sapaklaryny geçiridi. Geçirilen ussatlyk sapaklary türkmen halypalarda uly gyzyklanma döretdi. 

Uly tennisiň, öz ýoluny ol örän ýaş döwrinde başlap, erjillik bilen türgenleşip, öz maksadyna ýetdi.  Netijede ol eýýam ýetginjek ýaşynda “Uly şlem” ýaryşynyň ýarym finalynda çykyş etmäge başardy. Geljekde Mihail Dewisiň Kubogyny almak ugryndaky abraýly ýaryşynyň iki gezek ýeňijisi bolup, ol “US  Open” ýaly köp sanly halkara meşgul ýaryşlarynda gatnaşyjy we ýeňiji bolýar. Bu ajaýyp ussat, onlarça titullaryň we baýraklaryň eýesi, spordy hem-de ylmy gözlegleri özinde jemleýär, Mihail pedagogika ylymlarynyň kandidatydyr.  

Biziň hyzmatdaşlarymyz