TÜRKMENISTANYŇ TENNIS
FEDERASIÝASY

year logotype

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 30 ýyllygyny belleýär

Şu gün Türkmenistanyň tennis federasiýasy (TTF) 30 ýyllygyny belleýär. Bu jemgyýetçilik sport guramasy 1992-nji ýylyň 14-nji aprelinde resmi taýdan hasaba alyndy we şondan bäri Türkmenistanda tennisiň ösdürilmegine we meşhurlygyna gatnaşýan güýçli guramaçy boldy.

Dünýäde bu meşhur sport bilen meşgullanmagyň şertleri Türkmenistanda dünýä derejesinde üýtgändigine göz ýetirmek üçin, taryhy öwrenmek ýeterlikdir. Türkmenistanda tennis sport görnüşi hökmünde 1950-nji ýyllaryň başynda we bir wagtyň özünde Aşgabatda, Maryda we Çarjew (häzirki Türkmenabat) ösdürilip ýetişdirilip başlandy. Soňra oňa az sanly adam gatnaşdy we ýaryşlar asfalt kortlarynda geçirildi. Ýelena Domnina Türkmenistanda ilkinji döwlet tennis tälimçisi boldy. Onuň bütin professional ömründe işlän Mary sport mekdebi, köp meşhur türgenlere uly sport görnüşlerine petek berdi. Netijede, E. Domninanyň köp okuwçysy Türkmenistanyň öňdebaryjy türgenleri boldy. Şolaryň arasynda Ýazgeldi Bäşimow, Larisa Kulakowa, Georgi Bartnowskiý, Walentina Alekseýewa, Olga Çistýakowa, Sergeý Osipýan we başgalar bar.

Türkmenistan tarapyndan garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen sportuň maddy we tehniki binýady ep-esli güýçlendi. Ýurduň ähli künjeklerinde ähli halkara ülňülerine laýyk gelýän köp sanly häzirki zaman tennis kortlary guruldy. 1997-nji ýyldan bäri TTF assosiirlenen agza bolup, 2003-nji ýyldan bäri 145 milli guramany doly agza we 60 assosiasiýa agzasy bilen birleşdirýän Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) doly agzasy bolup durýar. ITF-e goşulandan soň, türkmen türgenleri dürli halkara tennis ýaryşlarynda garaşsyz topar bolup oýnamak we olarda medal almak hukugyny aldylar. Döwlet garaşsyzlygy ýyllarynda hünärli tälimçileriň sany hem köpeldi. Şu güne çenli Türkmenistanda kepillendirilen tälimçileriň umumy sany 40 hünärmene ýetýär, olaryň 30-synyň halkara ITF tälimçilik şahadatnamasy bar.

Garaşsyzlyk ýyllarynda türgenleriň sany hem köpeldi we häzirki wagtda 1500-den gowrak. Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň FFT-iň işi bilen baglanyşykly ähli maglumatlary öz içine alýan öz resmi web sahypasy bar. Bu ýerde, okyjylar tennis dünýäsinden gelen habarlar, şeýle hem häzirki wagtda bu sport bilen meşgullanyp boljak sport desgalarynyň ýerleşýän ýeri bilen tanşyp bilerler.

2018-nji ýylda tälimçiler toparyny we dolandyryjylary taýýarlamak, bäsdeşlik prosesini guramak, internetden peýdalanmak we web sahypasyny goldamak, ITF bilen gatnaşyklary berkitmek, Milli federasiýanyň halkara abraýyny ýokarlandyrmak we umuman alanyňda birnäçe täsirli çäreleri amala aşyran TTF Müdiriýetiniň täze düzümi işe başlady. 2019-njy ýylda Russiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek ýeňiji bolan, 19 sany ATP ýaryşynyň ýeňijisi Mihail Ýužnynyň Türkmenistanda  2019-njy ýylda eden sapary şaýatlyk etdi. 2020-nji ýyldan başlap, TTF wekilleri birnäçe ITF halkara komitetiniň agzalary bolup durýarlar, şol sanda erkekler we aýallar üçin dünýä belli topar ýaryşlaryny geçirmek boýunça iş topary - Dewisiň Kubogy we Billi Jin King Kubogy.

Çeşme: "Türkmenistanyň Altyn Asyry" gazeti https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/62290/federaciya-tennisa-turkmenistana-otmechaet-30-letnij-yubilej

Biziň hyzmatdaşlarymyz